Przed umówieniem się na spotkanie z notariuszem w częstochowskiej Kancelarii Notarialnej Macieja Pilarza warto dowiedzieć się, jaka jest specyfika tego zawodu – czym zajmują się notariusze, w jakich sytuacjach można skorzystać z ich pomocy, jaki jest zakres ich obowiązków.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego. Jego zadaniem jest nadawanie form aktu notarialnego bądź innych form wymagających uczestnictwa notariusza rozmaitym czynnościom dokonywanym przez strony. Zakres spraw, które załatwić można u notariusza, pozostaje zawsze taki sam, niezależnie od miejsca, w jakim działa kancelaria notarialna – Częstochowa, Warszawa, Białystok i jakiekolwiek inne miasto: w każdym z nich skorzystać można z takich samych usług notariusza.

Najczęstsze czynności związane z pracą notariusza to sporządzanie dokumentacji oraz przygotowywanie rozmaitych umów dotyczących na przykład sprzedaży czy darowizny nieruchomości, podziału majątku bądź udzielenia pełnomocnictwa. Często prowadzone przez notariuszy są także sprawy spadkowe. U notariusza zawiązać można spółkę oraz ustanowić fundację.

Jakie dokumenty sporządza się u notariusza?

Przede wszystkim są to umowy – sprzedaży, wykupu, zamiany, darowizny nieruchomości (np. domu, mieszkania czy ogródka działkowego), umowy spółki (wymagające formy aktu notarialnego) albo umowy majątkowe małżeńskie, które pozwalają kształtować wzajemne stosunki majątkowe w sposób inny niż przewiduje to ustawa.

Ponadto zadaniem notariusza jest sporządzanie testamentów, aktów pełnomocnictwa i poświadczenia dziedziczenia, projektów aktów i oświadczeń, a także spisów, odpisów i wyciągów wszelkich dokumentów, przy których wymagane jest poświadczenie zgodności z oryginałem.
Dodatkowo notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty lub dane na informatycznych nośnikach danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Więcej o czynnościach wykonywanych przez Kancelarię Notarialną w Częstochowie dowiedzą się Państwo w zakładce Czynności notarialne.

Obowiązki notariusza
Zasady, jakimi w pracy powinien kierować się każdy notariusz, określone są ustawowo. Działając zgodnie z etyką zawodu oraz bezwzględnie przestrzegając prawa, w częstochowskiej Kancelarii Notarialnej dbam o dopełnienie następujących obowiązków:

  • akty i dokumenty sporządzam w sposób zrozumiały i przejrzysty,
  • podczas wykonywania czynności notarialnych czuwam nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których dana czynność powodować może skutki prawne,
  • udzielam stronom wszelkich niezbędnych wyjaśnień związanych z wykonywaną czynnością notarialną,
  • bezwzględnie odmawiam dokonywania czynności notarialnych niezgodnych z prawem,
  • jestem zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy,
  • wypisy aktów notarialnych wydaję wyłącznie osobom, które w danym akcie brały udział osobiście lub przez pełnomocnika, a także osobom, które wyraźnie zostały wskazane w akcie.
Potrzebny sprawdzony notariusz w Częstochowie?
Kancelaria Notarialna Macieja Pilarza zaprasza do kontaktu.